AgroZold

AGRONOVE CALCIUM

کلسیم عنصری ضروری برای گیاه است این عنصر نقش مهمی را در ساختمان دیواره ی گیاهی ایفا میکند

 

مانع ایجاد بیماری در محصولات کشاورزی می شود.

 

ترکیب ایده آل محصول ، برای تمامی محصولات زراعی مناسب است

BIO NOVE ZINC

روی عنصر کم مصرف و حیاتی است.نقش مهمی در تشکیل قند،سنتز و فرآیندهای فتوسنتز و مقاومت در برابر بیماری ها را دارا می باشد.

 

موثر در عملکرد سیستم های آنزیمی

 

با استفاده از این محصول فتوسنتز و گیاه بهبود می یابد

NITROMOL

کود نیترومول کودی مایع و بی رنگ بوده و به منظور کود دهی به صورت مصرف خاکی برای محصولات زراعی توصیه می شود.

 

این محصول برای جذب و استفاده نیتروژن در گیاهان است

 

مدت زمان نگهداری : دوسال

BETA BOR

 

 

 

 

ZETA ZINC

 

 

 

 

NITROMOL

بهبود رشد ، افزایش رشد ریشه های اولیه و توسعه اندام های تولید مثل ( گل ، دانه و میوه )

 

افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی

 

زودرسی و سنتز پروتئین ، بهبود کیفی و کمی محصول